МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

АОП линк

Началната дата: 19.12.2019

Файлове
 • Документация за участие - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Проект на договор - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Обява - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Опис на документи - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Заявление за участие - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Декларация по чл.54, ал.1 т.1,2,7 - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Представяне на участник - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Техническо предложение - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Декларация-проекто-договор - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Декларация-срок оферта - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Декларация -спазени изискванията за труд - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Списък доставки - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Списък технически лица - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Декларация ЗИФОДРЮПДР - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • Ценова оферта - Публикувано на: 19 Декември 2019
 • инфо АОП - Публикувано на: None
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 08 Януари 2020 - 15:00
 • Покана на основание чл.191, ал.1, т,1 ЗОП - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 15:55