МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2017-001

Началната дата: 13.02.2017 11:15

Вид на поръчката: Публично състезание


Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 28 Април 2017
 • Приложения към Договор за изпълнение на обществена поръчка - Публикувано на: 28 Април 2017
 • Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Документация за участие - Публикувано на: 13 Февруари 2017
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Април 2017
 • Протоколи
 • Протокол от работата на комисията - Публикувано на: 09 Март 2017
 • Доклад - Публикувано на: 09 Март 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 13 Март 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключен договор - Публикувано на: 11 Септември 2018