МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет и консолидиран финансов отчет на МБАЛ "Рахила Ангелова" АД за 2021г., в изпълнение на чл. 6 от Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет на МБАЛ "Рахила Ангелова" АД.

Началната дата: 09.03.2021

Файлове
  • Покана одитор - Публикувано на: 09 Март 2021 - 13:41