МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата: 2

Уникален номер в регистъра на АОП: 9053513

АОП линк

МБАЛ „Рахила Ангелова” АД – гр. Перник на основание чл. 20, ал 3, т.2 от ЗОП и във връзка с необходимостта от осигуряване на „Транспорт на болни на хемодиализно  лечение от област Перник въз основа  на утвърден  график от дома им до отделението  по хемодиализа  на МБАЛ « Рахила Ангелова» АД ,град Перник и обратно, Ви кани да представите оферта в срок до 16:30 часа на 27.06.2016 г., съгласно условията на настоящата документация и изискванията на ЗОП и ППЗОП.

В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен до 16:30 часа на 01.07.16г.

Кратко описание на поръчката:

Транспорт на хемодиализно болни, от дома им  до отделението по хемодиализа  на МБАЛ „ Рахила Ангелова” АД, град Перник   и обратно до дома им, съгласно поименен списък и график, около 50  лица на хемодиализа.  Превозът на болните ще се осъществява по график на брой хемодиализи и смени, приложени към настоящата документация. Задачите на превозвачите се свеждат до:

  • обезпечаване на своевременен транспорт на хемодиализирания пациент от дома му до отделение по хемодиализа и обратно;
  • осигуряване при необходимост на място за един придружител – роднина;
  • осигуряване възможност за вземане на личен инвалиден стол в автомобила – при необходимост;
  • обезпечаване на транспорта и при тежки пътни и метеорологични условия;
  • осигуряване достъп на Възложителя за контрол по отношение качеството на извършвания транспорт и километрите пробег, като ежемесечно изпълнителят дава подробна справка за километрите пробег и броя превозени болни.
  • осигуряване на добри хигиенни условия и задължителна дезинфекция.
  • Възложителят представя списък на хемодиализно болните с техните  имена, адреси и график на хемодиализните смени определен от началник отделение. Времето за една хемодиализа е 4 часа /това е времето през което протича процедурата/ и 1 час за прадваритена подготовка на апаратите, включване и изключване, общо 5 часа.

Началната дата: 08.06.2016

Файлове
  • Документация за участие - Публикувано на: 08 Юни 2016
  • Съобщение за удължаване на срока за събиране на оферти - Публикувано на: 27 Юни 2016