МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2020-0003

Началната дата: 19.02.2020 15:09

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
 • договор за изпълнение - Публикувано на: 18 Май 2020
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Заявление за участие 1 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Опис на представените документи 2 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Декларация за валидност на офертата 3 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Техническо предложение 4 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Декларация за приемане клаузите на договора 5 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Ценова оферта 6 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • ЕЕДОП 7 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Декларация за отнемане на лиценз 8 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Проект на договор 9 - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Решение за откриване - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 19 Февруари 2020
 • Протоколи
 • протокол - Публикувано на: 16 Март 2020
 • Съобщение до участниците - Публикувано на: 16 Март 2020
 • протокол - Публикувано на: 16 Март 2020
 • Съобщение до участниците - Публикувано на: 16 Март 2020
 • Протокол 2 - Публикувано на: 24 Март 2020
 • Доклад - Публикувано на: 24 Март 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 24 Март 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 18 Май 2020