МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0008

Началната дата: 19.07.2019 12:51

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:53
 • Приложение 1- проект на договор - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:54
 • Приложение 2- образци на документи - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:55
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:55
 • Техническа специфиакация - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:56
 • Техническа оферта - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:56
 • Ценова Оферта - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:57
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:57
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 19 Юли 2019 - 12:58
 • Доклад - Публикувано на: 21 Август 2019 - 10:59
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2019 - 10:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 21 Август 2019 - 10:59