МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0005

Началната дата: 12.06.2019 15:00

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Обявление за обществена поръчка - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение 1 Проект на договор - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Приложение 2 Образци на документи - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Техническа оферта - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Ценова оферта - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 12 Юни 2019 - 16:00
 • Приключване и прекратяване
 • Решение за прекратяване на процедура - Публикувано на: 04 Юли 2019 - 15:51