МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00975-2019-0004

Началната дата: 30.05.2019 15:47

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
 • Приложения към Договор - Публикувано на: 15 Юли 2019
 • Договор за изпълнение на поръчка - Публикувано на: 15 Юли 2019
 • Документация
 • Документация за участие - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:43
 • Решение за откриване - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:45
 • Обявление за поръчка - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:47
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Юни 2019 - 16:00
 • Протокол - Публикувано на: 21 Юни 2019 - 15:00
 • Прекратяване на договор - Публикувано на: 30 Януари 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 15 Юли 2019