Деловодна информация
975МБАЛ РАХИЛА АНГЕЛОВА АД
1281 08/07/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
08/07/2016 (дд/мм/гггг)
975-2016-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ Рахила Ангелова АД 113513858
ул. Брезник 2
Перник BG414 2300 България
Диана Христова, Станислава Стоицева, Искрена Асенова +359 76688223
mbalpk@abv.bg +359 76601360

Интернет адрес/и

http://bolnicapernik.com/

http://bolnicapernik.com/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bolnicapernik.com/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Рахила Ангелова АД
33140000      
Доставки

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Рахила Ангелова АД - гр. Перник
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

НЕ  
НЕ

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

Сградата на МБАЛ рахила Ангелова АД - гр. Перник
Сградата на МБАЛ Рахила Ангелова АД - гр. Перник, ул. Брезник № 2 - болнична аптека

Доставка на медицински консумативи
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Най-ниска цена    100
 
II.2.6) Прогнозна стойност
1100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Справка за оборота от договори за доставка, които са еднакви с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три приключили години, съгласно чл.62, ал.1, т.4 от ЗОП – съгласно приложен образец ;

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Валидно Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадени при спазване на изискванията на ЗМИ - заверено от кандидатат копие с гриф “Вярно с оригинала” и печат;
10. Сертификат «СЕ», издаден от нотифициран орган на името на производителя за доставяните медицински консумативи и/или Декларация за съответствие, от която е видно, че предлаганите за доставка медицински консумативи притежават нанесена «СЕ» маркировка съгласно и в съответствие с правилата и изискванията на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ или еквивалентен;
11. Сертификат за съответствие на предлаганите медицински изделия с изискванията на ISO 13485:2003 или еквивалент и Сертификат 9001 или еквивалент;
12. Участникът следва да е оторизиран от фирмата/ите производител за участие от свое име с медицинските изделия на производителите за оферираните консумативи през 2016 г. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне на копие на един от следните валидни документи: разрешение за търговия на едро с медицински изделия, или разрешение за производство на медицински изделия, или Удостоверение за регистрация за търговия на едро с медицински изделия, или разрешение за внос – издадени по реда на ЗМИ (заверени от участника копия). За производители, регистрирани по българското законодателство се представят оригинали или заверени от участника копия на оторизационните писма. За чуждестранни производители се представя официален превод на оторизационните писма и заверено от участника копие на оригинала;
Валидно Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадени при спазване на изискванията на ЗМИ - заверено от кандидатат копие с гриф “Вярно с оригинала” и печат;
10. Сертификат «СЕ», издаден от нотифициран орган на името на производителя за доставяните медицински консумативи и/или Декларация за съответствие, от която е видно, че предлаганите за доставка медицински консумативи притежават нанесена «СЕ» маркировка съгласно и в съответствие с правилата и изискванията на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ или еквивалентен;
11. Сертификат за съответствие на предлаганите медицински изделия с изискванията на ISO 13485:2003 или еквивалент и Сертификат 9001 или еквивалент;
12. Участникът следва да е оторизиран от фирмата/ите производител за участие от свое име с медицинските изделия на производителите за оферираните консумативи през 2016 г. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне на копие на един от следните валидни документи: разрешение за търговия на едро с медицински изделия, или разрешение за производство на медицински изделия, или Удостоверение за регистрация за търговия на едро с медицински изделия, или разрешение за внос – издадени по реда на ЗМИ (заверени от участника копия). За производители, регистрирани по българското законодателство се представят оригинали или заверени от участника копия на оторизационните писма. За чуждестранни производители се представя официален превод на оторизационните писма и заверено от участника копие на оригинала;


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/08/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/08/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Кабинета на юристите в административната сграда на МБАЛ Рахила Ангелова АД - гр. Перник, ул. Брезник № 2

Получените оферти в деловодството на МБАЛ Рахила Ангелова АД- гр. Перник се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Желаещите да присъстват се допускат след установяване на тяхната самоличност.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


2017

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно установените разпоредби по ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва