Деловодна информация
975
1279 08/07/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
08/07/2016 (дд/мм/гггг)
975-2016-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ Рахила Ангелова АД 113513858
ул.Бре0зник № 2
Перник BG414 2300 България
Искрена Асенова , Станислава Стоицева +359 076601360
mbalpk@abv.bg +359 076601360

Интернет адрес/и

http://bolnicapernik.com/

http://bolnicapernik.com/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bolnicapernik.com/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ " Рахила Ангелова АД
33690000      
Доставки

Доставка на лекарствени продукти по заявка на възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2860000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

НЕ  
НЕ

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

Болнична аптека на МБАЛ " Рахила Ангелова" АД

Доставка на лекарствени продукти съгласно спецификацията на възрложителя
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Най-ниската цена    100
 
II.2.6) Прогнозна стойност
2860000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

ОФЕРТАТА се представя в деловодството на МБАЛ « Рахила Ангелова» АД в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху опаковката участникът поставя адрес за коренспонденция, телефон, факс и пълното наименование на предмета на обществената поръчка за която участва. Всеки участник следва да осигури своевременно получаване на офертата от Възложителя съгласно срока, посочен в обявлението.
Опаковката, в която е поставена офертата следва да съдържа :
1.Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице и подпечатано с печата на кандидата.
2. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка, в случай, че офертата е подписана от лице, различно от законния му представител в случай, че участника е юридическо лице или ЕТ, респ. от лице, различно от физическото лице-участник;
3.Заявление за участие - ЕЕДОП – стандартен образец за единния европеейски документ за обществени поръчки е публикуван на страницакта на Агенция за обществени поръчки : Начало / Практики / Образци на документи след 15.04.2016г.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за отсраняване и сътоветсвие с критериите за подбор чрез поставяне на единене европийски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.
4.Техническо предложение – по образец
5.Ценово предложение - ПЛИК с надпис "Предлагани ценови параметри” трябва да съдържа ценовото предложение /по образец/ на хартиен и магнитен носител / Exel/ подписано от закония представител и подпечатано от участника. Задължително е представянето на ценово предложение на магнитен носител.
6.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец;
7.Декларация за срока на валидност на офертата – по образец;
8.Справка за оборота от договори за доставка, които са еднакви с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три приключили години, съгласно чл.62, ал.1, т.4 от ЗОП – съгласно приложен образец ;
9. Разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства, или разрешение за внос – издадени по реда на ЗЛПХМ;
12.Декларация по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал.1, т.1 и т. 4 от ЗОП – образец
10. Участникът следва да е оторизиран от фирмата/ите производител за участие от свое име с лекарствени продукти на производителите за оферираните медикаменти през 2016 г. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне на копие на един от следните валидни документи: разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, или разрешение за производство на лекарствени продукти, или Удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства, или разрешение за внос – издадени по реда на ЗЛПХМг. (заверени от участника копия). За производители, регистрирани по българското законодателство се представят оригинали или заверени от участника копия на оторизационните писма. За чуждестранни производители се представя официален превод на оторизационните писма и заверено от участника копие на оригинала;
11.Участникът, който участва за позиции които са лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества трябва да притежава лицензия, издадена по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, когато участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 2 и 3 на ЗКНВП. Съответствие с изискването на възложителя се доказва чрез представяне на заверено от участника копие на валидна лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 2 и 3 на ЗКНВП;
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Справка за оборота от договори за доставка, които са еднакви с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три приключили години, съгласно чл.62, ал.1, т.4 от ЗОП – съгласно приложен образец ;

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства, или разрешение за внос – издадени по реда на ЗЛПХМ;Участникът следва да е оторизиран от фирмата/ите производител за участие от свое име с лекарствени продукти на производителите за оферираните медикаменти през 2016 г. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне на копие на един от следните валидни документи: разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, или разрешение за производство на лекарствени продукти, или Удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства, или разрешение за внос – издадени по реда на ЗЛПХМг. (заверени от участника копия). За производители, регистрирани по българското законодателство се представят оригинали или заверени от участника копия на оторизационните писма. За чуждестранни производители се представя официален превод на оторизационните писма и заверено от участника копие на оригинала;Участникът, който участва за позиции които са лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества трябва да притежава лицензия, издадена по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/, когато участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 2 и 3 на ЗКНВП. Съответствие с изискването на възложителя се доказва чрез представяне на заверено от участника копие на валидна лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения 2 и 3 на ЗКНВП;

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/08/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/08/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

седалището на лечебното заведение

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Желащите да присъстват лица се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/07/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва