Версия за печат

00975-2016-0004

BG-Перник:

Решение за откриване на процедура


Решение номер 2 от дата 04.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 113513858

BG414, МБАЛ Рахила Ангелова АД, ул. Брезник 2, За: Диана Христова, Станислава Стоицева, Искрена Асенова, България 2300, Перник, Тел.: 076 688223, E-mail: mbalpk@abv.bg, Факс: 076 601360

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bolnicapernik.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bolnicapernik.com/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Рахила Ангелова АД - гр. Перник

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Рахила Ангелова АД - гр. Перник

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Липса на целесъобразност за разделянето на обществената поръчка на обособени позиций, предвид спецификата на предмета на поръчката и невъзможността за разделянето на и по номенклатури на консумативите.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Валери Иванов Димитров

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор