Версия за печат

00975-2016-0003

BG-Перник:

Решение за откриване на процедура


Решение номер 1 от дата 08.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 113513858

BG414, МБАЛ Рахила Ангелова АД, ул.Брезник, За: Искрена Асенова , Станислава Стоицева, България 1712, Перник, Тел.: 076 601360, E-mail: mbalpk@abv.bg, Факс: 076 601360

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bolnicapernik.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bolnicapernik.com/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ " Рахила Ангелова" АД ,град Перник

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодични доставки на лекарствени продукти съгласно спецификация на възложителя и нуждите на възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят счита ,че не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособенни позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2860000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на Закона за обществени поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Валери Иванов Димитров

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор